Cập nhật workshop về viết và xuất bản bài báo khoa học 11/2016

16
Xin cập nhật thông báo cùng các bạn về chương trình của workshop về viết và công bố bài báo khoa học vào ngày 14-17/11/2016 tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. Theo yêu cầu của nhiều học viên, chúng tôi thêm 2 bài giảng về (i) cách viết luận án, và (ii) cách viết đề cương nghiên cứu. Hai bài này sẽ mời một đồng nghiệp ở VN giảng.

Chương trình bây giờ sẽ là:
Ngày 14/1 
Bài 1: Giới thiệu về công bố quốc tế và cấu trúc bài báo khoa học 
Bài 2: Cách đặt tựa đề bài báo theo chuẩn quốc tế 
Bài 3: Cách viết phần tóm tắt (abstract) của bài báo 
Buổi chiều: thực hành
Ngày 15/1 
Bài 4: Cách viết phần dẫn nhập (introduction)
Bài 5: Cách viết phần phương pháp (methods) 
Bài 6: Cách viết phần kết quả nghiên cứu (results)
Bài 7: Các soạn bảng số liệu, biểu đồ, hình ảnh 
Thực hành
Ngày 16/11 
Bài 8: Cách viết phần bàn luận (discussion)
Bài 9: Văn phong khoa học và tiếng Anh 
Bài 10: Cách viết luận văn 
Thực hành
Ngày 17/11 
Bài 11: Qui trình công bố bài báo khoa học
Bài 12: Cách viết đề cương nghiên cứu 
Thực hành
Bế mạc
Trong bài 11 (qui trình công bố) chúng tôi sẽ bàn cụ thể về cách viết cover letter, qui trình bình duyệt bài báo diễn ra như sao, cách trả lời bình duyệt, và lí do tại sao các bài báo khoa học bị từ chối. Biết được những lí do này cũng giúp chúng ta chuẩn bị bài báo tốt hơn trước khi nộp cho một tập san.
Ngày 18/11:  Workshop về ứng dụng di truyền học trong nghiên cứu và lâm sàng. 
Buổi sáng: 
1. Genetics and genomics in clinical medicine: the Big Picture 
2. Genetic technologies 
3. Study design for genetic epidemiology 
4. Application: Search for genes of osteoporosis 
5. Application: Genetic determinants of trabecular bone score 
6. Genetic determination of common diseases 
Buổi chiều 
7. Genetics and Personalized Medicine 
8. Genetic testing in pregnancy 
9. Genetic diagnosis of cancer 
10. Genetic testing in osteoporosis 
11. Pharmacogenetics and prospects
Thủ tục ghi danh: