Bản pdf "Đèn Cù Tập II"

Xin cáo lỗi cùng các bạn, hai bản pbf của cuốn Đèn Cù Tập II trước đây có quá nhiều sai sót và không đầy đủ. Tôi đã rút xuống khỏi trang web, và xoá đường link. Người bạn gửi bản pdf để phổ biến cũng muốn tỏ lời xin lỗi cùng bạn đọc. Tôi thì tưởng rằng bản pdf đã đầy đủ, nhưng không có thì giờ kiểm tra; tôi không ngờ họ “làm ăn” cẩu thả như thế. Thật là một bài học nhớ đời! Một lần nữa nói lên rằng mình phải cẩn thận xem xét kĩ. Một lần nữa, xin lỗi các bạn.