Danh sách bài giảng trên youtube.com

28
Thể theo lời yêu cầu của nhiều bạn, tôi trình bày dưới đây một danh sách bài giảng về phân tích dữ liệu và y học thực chứng (EBM).  Danh sách này tính đến ngày 10/11/2014. Danh sách gồm 40 bài giảng về phân tích dữ liệu, 7 bài về biểu đồ, và 4 bài về EBM. Trong tương lai, dĩ nhiên, danh sách sẽ được cập nhật vài lần nữa khi có bài mới. Hiện nay, tôi cố gắng tải bài giảng mới hàng tuần để các bạn tiện theo dõi.


Bài giảng về EBM và dịch tễ học:
Bài giảng về cách xây dựng biểu đồ (ggplot2)  
Bài giảng về phân tích dữ liệu với R

Bài giảng 24: Phân tích hậu định (posthoc analysis) trong ANOVA