Những đồng tiền Việt Nam trước 1975

17
Xin giới thiệu những đồng tiền Việt Nam trước 1975. Tôi không rõ nguồn, vì nhận qua email. Nhìn những đồng tiền này mà nhớ đến một thời xa xưa …

aa
aa
a
aa
aa

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Click here to view full sizeClick here to view full sizeClick here  to view full  size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click  here to view full sizeClick here to view full sizeClick here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full sizeClick here to view full size
Click here to view full size

Click here to view  full  sizeClick here to view full sizeClick here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc

 Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to  view full size