Bài giảng G4: Biểu đồ hộp (box plot)

20
Xin thông báo đến các bạn quan tâm, tôi đã upload bài thứ 4 trong loạt bài về xây dựng biểu đồ cho các dữ liệu khoa học. Bài này bàn về cách vẽ biểu đồ hộp (box plot). Đây là loại biểu đồ càng ngày càng phổ biến trong các bài báo khoa học, nó sẽ thay thế cho loại biểu đồ thanh (bar chart). Thật ra, biểu đồ thanh là một dạng biểu đồ tồi, rất dở, vì nó chẳng cung cấp thông tin gì hay ho, và theo nguyên lí biểu đồ thì biểu đồ thanh là một “failure”. Biểu đồ hộp là một sáng kiến của GS John Tukey, thoạt đầu ít người sử dụng, nhưng ngày nay thì người ta càng hiểu về nó thì càng thích nó. Bài này sẽ giới thiệu càng dùng ggplot2 để xây dựng biểu đồ hộp: 


https://www.youtube.com/watch?v=JD_b7YgjtdQ&list=UU21dOPe-YHO3Gw6BRbyeotQ

Còn bài trước kia (lâu lắm rồi) thì dùng các hàm căn bản trong R để vẽ biểu đồ hộp. Bài đó có giải thích về ý nghĩa của biểu đồ hộp: 

Bài báo đề nghị dẹp biểu đồ thanh “Kick the bar chart habit” được đăng trên Nature Methods (tập san danh giá) ở đây: