Bài giảng 36: Vấn đề đa cộng tuyến (multicollinearity)

Tiếp tục loạt bài giảng về data analysis, lần này là bài số 36, nội dung bàn về những tác động của hiện tượng các biến tiên lượng có tương quan với nhau. Thuật ngữ tiếng Anh để mô tả hiện tượng này là multicollinearity, dịch sang tiếng Việt là “đa cộng tuyến”. (Chẳng biết tôi dịch như thế có ok không nữa). Đây cũng là bài số 4 trong loạt bài về mô hình hồi qui tuyến tính đa biến. Địa chỉ bài giảng là:
Địa chỉ của tất cả 36 bài giảng là: https://www.youtube.com/user/drnguyenvtuan