Một đơn đề bạt giáo sư ở Úc

Để các bạn biết một đơn xin đề bạt như thế nào tôi trích đây vài đoạn của một đơn của một giáo sư ở Đại học Queensland. Đơn chia làm 7 phần:

1. Bối cảnh và tóm lược lí lịch (Background)
2. Quá trình học vấn
3. Những bổ nhiệm trong quá khứ
4. Thành quả nghiên cứu (research achievements)
5. Thành quả giảng dạy
6. Phục vụ
7. Kinh nghiệm chuyên môn

Giáo sư này xin đề bạt qua ngạch nghiên cứu, nên trong phần này ông mô tả rất chi tiết. Trong phần thành tựu nghiên cứu ông mô tả các mục như:

(a) Tóm lược những thành tựu chính và tầm ảnh hưởng (Significant Research Contributions and Impact)
(b) Công bố quốc tế (Refereed Publication Record)
(c) Công nhận từ đồng nghiệp quốc tế (Research Recognition)
(d) Lãnh đạo chuyên ngành và hợp tác (Research Leadership and Collaboration)
(e) Tài trợ nghiên cứu (Research Funding Sources and Amounts)
(f) Định hướng nghiên cứu trong tương lai (Future Research and Funding Directions)

Còn phần giảng dạy ông viết cũng rất chi tiết:

(a) Sáng tạo trong giảng dạy (Innovation in Teaching)
(b) Hướng dẫn nghiên cứu sinh cấp tiến sĩ và thạc sĩ (Higher Degree Research Supervision)
(c) Đóng góp cho giáo dục thường xuyên (Contributions to Continuing Professional Education)
(d) Tham gia hội nghị (Conference, University and Industry Presentations)
(e) Đánh giá của sinh viên (Student Evaluation of Teaching)

Ngoài những biểu đồ về bài báo nghiên cứu ông còn tóm lược rất ấn tượng trong đoạn sau đây:

Dr Williams’ main achievements in his position of Reader have included the following.

* The successful graduation of numerous Civil Engineering graduates, and PhDs and over 22 years.

* The successful graduation of 13 PhD candidates, 9 MEngSc candidates, 1 Mec candidate, 1 MPhil candidate, and 7 MEngSt candidates, giving a total of 31, with 2 PhD and 1 MPhil candidates currently under supervision.

* The development of the resource-based course MINE7000/4000.

* Success in attracting research grant funding totalling $ 4.65 million over 22 years, averaging $ 300,000/year since his appointment to Reader.

* 175 refereed publications over his 22 year academic career.

* Making numerous highly significant contributions to Civil Engineering and Mining Geomechanics practice through his research initiatives and developments.

* Dr Williams was personally responsible for the establishment of an Exchange Agreement between The University of Queensland and the University of Saskatchewan, Canada in 1996, and he has initiated moves to establish links with the Catholic University of Rio de Janeiro and the Federal University of Brasilia in Brazil.

* Mentoring, through his teaching, research and consulting activities, and his position as an Academic Fellow of St John’s College, UQ, his numerous undergraduate and postgraduate students, his three postdoctoral appointments (spanning over 10 years) and early career academic colleagues, many of whom have maintained contact long after leaving UQ.”

Có thể xem toàn bộ đơn trong file pdf ở đây.

Xem qua cách trình bày và cũng là những tiêu chí và tiêu chuẩn của người ta, ai cũng dễ thấy nếu căn cứ vào những tiêu chuẩn này thì VN ta rất khó có giáo sư, hay có thì cũng chẳng bao nhiêu. Thành ra, không thể lấy tiêu chuẩn ngoài áp đặt cho VN (hay bất cứ nước Á châu nào), nhưng tôi nghĩ có thể xem qua tiêu chí người ta để áp dụng cho mình. Nói cách khác, chúng ta nên xem qua 4 tiêu chí về nghiên cứu, giảng dạy, lãnh đạo, và phục vụ để xét phong giáo sư. Mấy việc này tôi thấy dễ quá, có gì đâu mà khó làm. Chẳng cần đến một hội đồng đông người, chỉ cần vài người có kinh nghiệm và soạn thảo tiêu chí & tiêu chuẩn công bố và xin ý kiến giới khoa bảng. Sau khi có sự đồng thuận thì ban hành thành qui định cho từng trường.

NVT